ارتباط با ما

گروه کاربران اوراکل ایران
IRAN OUG

 +989371004984
 saeedhassanpour@iranoug.org