بلاگ IRAN OUG


به وبلاگ IRAN OUG (گروه کاربران اوراکل ایران) خوش آمدید.


تازه ترین مطالب کارشناسان این صنعت را بررسی کنید. برای مشاهده مطلب مورد نظر می توانید جستجو کنید.

آیا می خواهید مطالب خود را در اینجا مشاهده کنید؟ مطالب خود را بفرستید ثبت مطالب من

مطالب کاربران

Audit‌ کردن یک فیلد از جدولچهارشنبه, 15 آذر 1396 - سعید حسن پور-Saeed Hassanpour
موضوع: Database

 

Audit‌ کردن یک فیلد از جدول

حال اگر بخواهید که  log تغییرات بر روی یک فیلد از جدول را داشته باشید بصورت زیر عمل می کنید که با مثال آنرا بیان می کنم

 

1)
create table test_fga
(
  id number primary key,
  value number,
  name  varchar2(100)
);

insert into test_fga values ( 1, 1000, 'saeed');
insert into test_fga values ( 2, 2000 , 'armin');
commit;

2)
BEGIN
  DBMS_FGA.add_policy(
    object_schema   => 'TEST',
    object_name     => 'TEST_FGA',
    policy_name     => 'FGA_TEST_CHECK_VALUE',
    audit_column    => 'VALUE',
    statement_types => 'UPDATE');
END;
/

3)
update test_fga set name = 'ali'
where id= 1

4)
select session_id,timestamp,db_user,sql_text     from dba_fga_audit_trail;

هيچ ركوردی بازيابي نمي شود

 

 

5)
update test_fga set value = 1500
where id= 1

6)
select session_id,timestamp,db_user,sql_text     from dba_fga_audit_trail;

 Result:
update test_fga set value = 1500
where id= 1

7)
update test_fga set value = 1500, name = 'ali'
where id= 1

8)
select session_id,timestamp,db_user,sql_text     from dba_fga_audit_trail;

Result:
update test_fga set value = 1500, name = 'ali'
where id= 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیدوار هستم مورد استفاده دوستان قرار گیرد

 

1 - 1