کتابخانهتازه ترین فایل های کارشناسان این صنعت را بررسی کنید. از طریق جزئیات به فایل مورد نظر دسترسی خواهید داشت.

آیا می خواهید فایل های خود را در اینجا مشاهده کنید؟ متن درخواست خود را بفرستید saeedhassanpour@iranoug.orgنکته: امکان استفاده از فایل ها فقط برای اعضاءی می باشد که مشخصات خود را تکمیل کرده‌اند


Library

زیرمجوعهموضوعزیرمجموعه انجمن 
متفرقهبازگرداندن رکوردهای تاریخ در بازه های زمانیDatabaseجزئیات
متفرقهاصلاح حروف فارسی و اعمال محدودیتDatabaseجزئیات
جلسه هفتممعرفی SAP ERP و بررسی تاثیرات مثبت پیاده سازی In-MemoryDatabaseجزئیات
جلسه هشتممعماری Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13cDatabaseجزئیات
جلسه هشتمWhat Do We Want- Q&ADatabaseجزئیات
جلسه هفتمOracle AFDDatabaseجزئیات
جلسه ششمOracle Spatial OverviewDatabaseجزئیات
جلسه ششمOracle Sql Statement Tuning Concepts and Tools Part-2Databaseجزئیات
متفرقهParse کردن اوراکل در XMLDatabaseجزئیات
جلسه چهارممعرفي Oracle GatewayDatabaseجزئیات
جلسه دوممعماري ديتابيس اوراکل 11gDatabaseجزئیات
جلسه يكمنصب و راه‌اندازي Oracle Cloud Control 13C Databaseجزئیات
جلسه يكممعماري Oracle GoldenGateDatabaseجزئیات
جلسه يكممعماري rdbmsDatabaseجزئیات
جلسه دومپيرامون Date data type and Globalization in OracleDatabaseجزئیات
جلسه سومDisaster Recovery در اوراکلDatabaseجزئیات
جلسه سومPhysical Standby در اوراکلDatabaseجزئیات
جلسه چهارمOracle Database SecurityDatabaseجزئیات
جلسه پنجمOracle Sql Statement Tuning Concepts and ToolsDatabaseجزئیات
متفرقهاسكريپت ساختار و ديتا دو جدول (emp,dept)Databaseجزئیات
متفرقهref_cursor براي نسخه Oracle 11gDatabaseجزئیات
متفرقهپكيج Setter , Getter در اوراكلDatabaseجزئیات
متفرقهبدست آوردن اختلاف زماني بين دو تاريخDatabaseجزئیات
متفرقهبدست آوردن مقادير در يك رشتهDatabaseجزئیات
متفرقهمطلبي در خصوص تاريخ در اوراكلDatabaseجزئیات
جلسه هشتمOracle APEX 18.1 New Features(Application Express (APEXجزئیات
متفرقهترجمه پيغام های فارسی نسخه APEX 5.1(Application Express (APEXجزئیات
جلسه دوممعرفي اوراکل اپکس و ويژگي‌هاي آن(Application Express (APEXجزئیات
جلسه سومOracle APEX را از كجا شروع كنيم؟(Application Express (APEXجزئیات
جلسه پنجمديتاماينينگ در اوراکلBI and Data Warehousingجزئیات
جلسه ششمراهکار گذرگاهی یکپارچه‌ساز سازمانی (ESB)ADFجزئیات
جلسه چهارممعرفي فريمورک ADFADFجزئیات
جلسه پنجمبرنامه‌نويسي موبايل در اوراکلADFجزئیات
جلسه هشتمداده کاوی با اوراکلBig Data and Advanced Analyticsجزئیات
جلسه دومسيستمهاي تحليلي در سامانه هاي بانکيBig Data and Advanced Analyticsجزئیات
  • 1 - 35 از 35