نقض حفاظت حالت SSP-Session : این اتفاق ممکن است با تغییر دستی آدرس URL که حاوی چک سام( کد کنترلی) بوده و یا اینکه با استفاده از یک لینک با چک سام( کد کنترلی) نادرست یا اشتباه رخ داده باشد. اگر شما در مورد چیزی که باعث رخ دادن این خطا شده مطمئن نیستید، لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید.